Kortermaja arendusprojekt Pühajärvel

Ülevaade

ID: #2419
Hind: 219,000 € EUR
Tüüp: Arendusprojekt
Tehingu liik: Müük
Asukoht: Valga maakond
Pindala: 2360m2

Üldinfo:

Müüdav kinnistu asub Otepää linnas, Tennisevälja 2, kinnistu nr 753740, katastriuksuse tunnusega 55601:007:1230 ning pindalaga 2360 m2 . Maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa.

Käesoleval hetkel paikneb kinnistul vana eramu abihoonetega. Kinnistu on tugeva läänesuunalise kaldega. Hoone on paigutatud krundi kirdenurka surutuna võimalikult mäe külje alla. Hoone alla, keldrikorrusele, on kavas rajada parkla autodele, mis katab kõik hoone vajadused. Kinnistule juurdepääs hakkab toimuma autoga läbi rannapargi parkla kulgeva Tennisevälja tänavalt, aedlinna liikluskoormus ei suurene.

Vastavalt kehtestatud detailplaneeringule on lubatud kinnistule:
Lubatud ehitise kasutamise otstarbed 11220. kolme ja enama korteriga elamud
Hoonete suurim lubatud arv krundil 1 tk
Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala 1000 m2
Hoone suurim lubatud suhteline kõrgus 19 m
Lubatud maksimaalne korterite arv 34
Hoone lubatud maapealne korruselisus Sokklikorrus + 6 korrust
Katuse kalle, katusekatte materjal 0o -5o , rullmaterjal
Katuse harjajoon Täpsustatakse hoone projektiga.
Lubatud välisviimistluse materjalid Polümeerkrohv, naturaalne betoon

Parkimine on lahendatud krundisiseselt, enamuses hoone all. Parkimiskohtade planeerimisel on arvestatud võimaliku maksimaalse korterite arvuga (34). Tulenevalt korterite arvust on parkimiskohtade vajadus äärelinnas ca 37 kohta. Planeeritud on 41 parkimiskohta. Parkimiskohtade arv täpsustatakse edasise projekteerimise käigus. Parkimiskohtade arv ei tohi jääda alla EVS 843:2003 Eesti Standardis toodud normi. Parkimisala kaetakse tolmuvaba kõvakattega.

Veevarustus ja kanalisatsioon lahendatatkse tsentraalvõrgu baasil, vastavalt AS Otepää Veevärgi 21.05.2007 tehnilistele tingimustele nr 511. Planeeritud hoone varustatakse joogiveega vastavalt projektile.

Kinnistu varustamine elektrienergiaga toimub olemasolevast Pühajärve jaotusalajaamast 0,4 kV kaabelliiniga. Krundi piirile on paigaldatud kaablijaotus- ja liitumiskilp. Peakaitsme suurus 3x200A.

Soojavarustus lahendatakse Pühajärve Puhkekodu katlamaja baasil.

Kinnistule on teinud Arhitektuuribüroo U-Disain OÜ ka eskiisprojekti, mille alusel on võimalik ka kohe projekteerimise ja ehitustegevusega edasi minna.

Projektijärgne lahendus lähtub modemistlikest printsiipidest, on lihtne ja lakooniline. Kuna kavandatav hoone jääb aedlinna kui valdava~ elamutega asustatud piirkonna äärealale ja on visuaalselt seotav pigem Pühajärve tee, mäe otsa rajatava hotelli ja Pühajärve ääres asuva puhkekeskusega, tuleneb sellest ka hoone  arhitektuur. Loodusvalge krohviga kaetud pinnad vahelduvad tumedate klaasitud pindadega, mille moodustavad lintaknad ja rõdud. Hoone dünaamikat rõhutab ka konsoolselt tõstetud hoone madalam ots.

PLANEERITAVAD KORTERID.

1 TOALINE KORTER 12 TK – 430,8m2
2 TOALINE KORTER 7 TK – 352m2
3 TOALINE KORTER 12 TK – 899,8m2
4 TOALINE KORTER 3 TK – 296,3m2
KORIDOR – 299,5m2
RÕDU – 794,3m2
TREPIKODA – 230m2
TUULEKODA – 26,9m2
PANIPAIGAD – 243,2m2
KORTERITE ARV – 34
HOONE BRUTOPIND – 3776m2
HOONEALUNE PIND – 940m2

Kuna peale detailplaneeringu väljastamist muudeti kogu ala ka mijööväärtuslikuks piirkonnaks, siis uusi kortermajade detailplaneeringuid vald ei väljasta, luues eeldused kasumlikumaks arenduseks.

Helista ning uuri lisa!

Peamised omadused

    • Detailplaneering
    • Elamumaa
    • Sportimisvõimalused läheduses

Kaart